top of page

99% ของคนที่เข้าร่วมโครงการนี้ยืนยันว่า ช่วยทำให้โปรไฟล์ของตนดึงดูดในการสมัครเรียนต่อหรือสัมภาษณ์งาน 


โครงการนี้เหมาะสำหรับ 

  • นักเรียนทุกระดับชั้น 

  • พนักงาน ครู หรือ ประชาชนทั่วไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ผู้สนใจที่อายุระหว่าง 8 ปีขึ้นไป

  • มีความสนใจและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้

Summer Camp ทัศนศึกษาและเรียนภาษาระหว่างปิดภาคเรียน

Summer Camp ทัศนศึกษาและเรียนภาษาระหว่างปิดภาคเรียน

99% ของคนที่เข้าร่วมโครงการนี้ยืนยันว่า ช่วยทำให้โปรไฟล์ของตนดึงดูดในการสมัครเรียนต่อหรือสัมภาษณ์งาน 


โครงการนี้เหมาะสำหรับ 

  • นักเรียนทุกระดับชั้น 

  • พนักงาน ครู หรือ ประชาชนทั่วไป

bottom of page