top of page

ENGLAND

Apply now

University of Oxford

View More
University of Edinburgh
View More

Imperial College London

View More
University of Cambridge
View More
UCL
View More

Top 5 Best University Ranking

ภาคต้น, ฤดูใบไม้ร่วง | เริ่มเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม

ภาคกลาง, ฤดูใบไม้ผลิ | เริ่มเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม

ภาคปลาย, ฤดูร้อน | เริ่มเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม

ระยะเวลาในการเรียนจบ

Education System

ประกอบด้วย 3 ภาคการศึกษา ดังนี้

Application

Deadlines

Important UCAS deadline 2023

03 JAN

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

30 JUNE

- วันสุดท้ายของการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

- ใบสมัครที่ส่งหลังจากในวันที่ 30 มิถุนายน เป็นต้นไป จะถูดจัดให้อยู่ในระบบ UCAS Clearing

05 JULY

เปิดระบบ UCAS Clearing

9-10:30

INTERACTIVE PRODUCTION WORKSHOP

Online

9-10:30

INTERACTIVE PRODUCTION WORKSHOP

Online

14-17:00

GROUP SESSIONS: COMBINING DIFFERENT DESIGN PERSPECTIVES
Online

9-10:30

INTERACTIVE PRODUCTION WORKSHOP

Online

11-12:30

FINDING YOUR PERSONAL BRAND
Online

14-17:00

GROUP SESSIONS: COMBINING DIFFERENT DESIGN PERSPECTIVES
Online

ปริญญาตรี | 3 ปี

ปริญญาโท | 1 - 2 ปี

ปริญญาเอก | 3 หรือ 4 ปี

03 JAN

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

30 JUNE

- วันสุดท้ายของการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

- ใบสมัครที่ส่งหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน เป็นต้นไป จะถูกจัดอยู่ในระบบ UCAS Clearing

05 JULY

เปิดระบบ UCAS Clearing

Application

Deadlines

Important UCAS deadline 2023 

bottom of page