top of page

นักเรียนแลกเปลี่ยนเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15 - 17 ปี

  • เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไป

  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้

  • ไม่มีประวัติเสื่อมเสียทางด้านการเรียน

High School Exchange 
นักเรียนแลกเปลี่ยน 1 การศึกษา

High School Exchange
นักเรียนแลกเปลี่ยน 1 การศึกษา

นักเรียนแลกเปลี่ยนเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

bottom of page