top of page

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้นักเรียนไทยได้มีโอกาสค้นหาตัวตนของตัวเอง ในช่วงเวลาปิดภาคเรียน จากการที่ได้ไปเปิดโลกทัศน์ในสถานที่จริง เรียนรู้ประวัติศาตร์ ถิ่นกำเนิด วัฒนธรรม การใช้ชีวิตในต่างแดน ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนต่างชาติ ในสถาบันชั้นนำที่ได้รับการรับรองจาก รัฐบาลประเทศนั้นๆ พร้อมทั้งยังได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งยังเป็นการสร้าง เพื่อนและเครือข่ายใหม่ให้กับนักเรียนไทยไปอีกด้วย