top of page

High School Exchange
นักเรียนแลกเปลี่ยน 1 การศึกษา

นักเรียนแลกเปลี่ยนเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

นักเรียนแลกเปลี่ยนเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

bottom of page