top of page

รายละเอียด

SILVER

GOLD

BLACK

การจัดหาหลักสูตรเเละคอร์สเรียน
1. คัดเลือกมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสมของผู้เรียน
     - มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russel Group of Ivy League
การสมัครเข้าเรียน
1. ยื่นใบสมัคร
2. ตรวจสอบเอกสารในการใช้สมัครเรียน
3. คำเเนะนำในการเขียน SOP Guideline
4. SOP Correction การตรวจ SOP ให้สมบูรณ์เพื่อสมัครเรียน
5. IELTS
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
     กรณีนักเรียนต้องสอบใหม่
      - สมัครสอบ IELTS
      - เเนะนำข้อมูลการเตรียมตัว
      - เข้าร่วม IELTS Workshop โดย Sharp Interchange
6. การตอบรับ
      - การตรวจสอบเอกสารตอบรับเพื่อสมัครวีซ่านักเรียน
1. สมัครวีซ่า
2. จองวันยื่นวีซ่า
3. จองวันตรวจวัณโรค
4. ตรวจสอบเอกสารในการยื่นวีซ่า
5. เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในวันยื่นวีซ่า
การสมัครวีซ่า
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
การจัดหาที่พัก
1. จองจัดหาที่พักโดยมหาวิทยาลัย
2. จองที่พักเอกชน
การเดินทาง
1. จองตั๋วเครื่องบินตามงบประมาณลูกค้า
2. จัดหาประกันการเดินทาง หรือ ประกันสุขภาพ
3. เจ้าหน้าที่เดินทางไปส่งถึงที่พัก ณ ประเทศปลายทาง
4. ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
ราคา
12,000
25,000
45,000
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
หมายเหตุ
      - มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russel Group เเละ Ivy League มีค่าบริการเพิ่มเติม
      - สมัครเรียนเเละชำระค่าเรียนภายใน 90 ก่อนเปิดเทอม
      - ค่าใช้จ่ายในการซื้อประกันผู้สมัครต้องเป็นคนชำระเอง
      - ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินเเละที่พัก สำหรับ 7 วัน / เจ้าหน้าที่
      - ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบสมัครจากสถาบันหรือมหาวิทยาลัย
      - ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวม VAT 7%
bottom of page