top of page

รายละเอียด

SILVER

GOLD

BLACK

การจัดหาหลักสูตรเเละคอร์สเรียน
1. คัดเลือกมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสมของผู้เรียน
     - มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russel Group of Ivy League
การสมัครเข้าเรียน
1. ยื่นใบสมัคร
2. ตรวจสอบเอกสารในการใช้สมัครเรียน
3. คำเเนะนำในการเขียน SOP Guideline
4. SOP Correction การตรวจ SOP ให้สมบูรณ์เพื่อสมัครเรียน
5. IELTS
     กรณีนักเรียนต้องสอบใหม่
      - สมัครสอบ IELTS
      - เเนะนำข้อมูลการเตรียมตัว
      - เข้าร่วม IELTS Workshop โดย Sharp Interchange
6. การตอบรับ
      - การตรวจสอบเอกสารตอบรับเพื่อสมัครวีซ่านักเรียน
1. สมัครวีซ่า
2. จองวันยื่นวีซ่า
3. จองวันตรวจวัณโรค
4. ตรวจสอบเอกสารในการยื่นวีซ่า
5. เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในวันยื่นวีซ่า
การสมัครวีซ่า
การจัดหาที่พัก
1. จองจัดหาที่พักโดยมหาวิทยาลัย
2. จองที่พักเอกชน
การเดินทาง
1. จองตั๋วเครื่องบินตามงบประมาณลูกค้า
2. จัดหาประกันการเดินทาง หรือ ประกันสุขภาพ
3. เจ้าหน้าที่เดินทางไปส่งถึงที่พัก ณ ประเทศปลายทาง
4. ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
ราคา
12,000
25,000
45,000
หมายเหตุ
      - มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russel Group เเละ Ivy League มีค่าบริการเพิ่มเติม
      - สมัครเรียนเเละชำระค่าเรียนภายใน 90 ก่อนเปิดเทอม
      - ค่าใช้จ่ายในการซื้อประกันผู้สมัครต้องเป็นคนชำระเอง
      - ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินเเละที่พัก สำหรับ 7 วัน / เจ้าหน้าที่
      - ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบสมัครจากสถาบันหรือมหาวิทยาลัย
      - ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวม VAT 7%
bottom of page