top of page

Summer Camp ทัศนศึกษาและเรียนภาษาระหว่างปิดภาคเรียน

99% ของคนที่เข้าร่วมโครงการนี้ยืนยันว่า ช่วยทำให้โปรไฟล์ของตนดึงดูดในการสมัครเรียนต่อหรือสัมภาษณ์งาน 


โครงการนี้เหมาะสำหรับ 

  • นักเรียนทุกระดับชั้น 

  • พนักงาน ครู หรือ ประชาชนทั่วไป

99% ของคนที่เข้าร่วมโครงการนี้ยืนยันว่า ช่วยทำให้โปรไฟล์ของตนดึงดูดในการสมัครเรียนต่อหรือสัมภาษณ์งาน 


โครงการนี้เหมาะสำหรับ 

  • นักเรียนทุกระดับชั้น 

  • พนักงาน ครู หรือ ประชาชนทั่วไป

bottom of page