Image by Thought Catalog
โครงการ Sharp Teach in Thailand
 
 

โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม, การศึกษาและภาษา โดย ชาร์ป อินเตอร์เชนจ์

และองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, แคนาดา, ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

question-circle.png

Sharp Teach คืออะไร?

1

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา ที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ได้มีโอกาสมาเรียนรู้และใช้ชีวิตในประเทศไทยด้วยการเป็นผู้สอนหรือผู้ช่วยสอนในโรงเรียนระดับต่าง ๆ

filter-circle.png

2

คัดเลือกอย่างไร?

ดำเนินการโดยองค์กรแลกเปลี่ยนที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศต่าง ๆ โดยคัดเลือกผู้ที่สนใจในวัฒนธรรม เปิดกว้างทางความคิด ไม่มีประวัติก่ออาชญากรรม  มีผู้รับรองความประพฤติและมีทัศนคติในเชิงบวก

check-circle.png

3

เตรียมควาามพร้อม

มีการจัดปฐมนิเทศเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจในประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของไทย รวมไปถึงอบรมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ การควบคุมชั้นรียน และภาษาไทยเบื้องต้น แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

Image by Haseeb Modi

วัตถุประสงค์โครงการ

 
 
  1. เพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น

  2. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษจากครูผู้สอนเจ้าของภาษา

  3. เพื่อมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษ และเป็นเจ้าของภาษาในการเข้ามาสอนในประเทศไทย

  4. เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนไทยที่มีข้อจํากัดในการจัดหาบุคลากร ให้สามารถจัดจ้างผู้สอนภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษาได้

  5. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและภาษา โดยเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ มีโอกาสได้สัมผัสวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทย โดยการใช้ชีวิตในประเทศไทยในฐานะผู้สอนภาษาอังกฤษใหกับเยาวชนไทย

ขั้นตอนสำหรับโรงเรียนเข้าร่วม

โครงการ Sharp Teach in Thailand

 
Untitled-2.png

ปฏิทินการดำเนินโครงการ

 

เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียนพาร์เนอร์ของเรา ทาง ชาร์ป อินเตอร์เชนจ์ ได้กำหนดให้องค์กรแลกเปลี่ยนต่างๆ ที่จะรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการระยะเวลา 1 ปีโดยมีตัวอย่างปฏิทินการดำเนินโครงการตามรายละเอียดดังนี้

ภาคเรียนที่ 1

By Nov 30

เปิดรับสมัครโรงเรียนพาร์ทเนอร์

By Mar 20

โรงเรียนพาร์ทเนอร์ส่งเอกสาร
ขอวีซ่าให้ครูเพื่อทำการขอวีซ่า

Jan 1 - Feb 20

องค์กรในต่างประเทศทำการจัดหาครู   

By May 10

จัดการปฐมนิเทศให้ผู้เข้าร่วมโครงการ    

By Mar 15

แจ้งผลการจัดหาให้โรงเรียนทราบ

Image by Sincerely Media

By
May 15

โรงเรียนพารท์เนอร์
รับครูเข้าโรงเรียน

คุณสมบัติของโรงเรียนพาร์ทเนอร์ที่จะขอรับครูเจ้าของภาษา โครงการ Sharp Teach in Thailand สําหรับปีการศึกษา 2565

 

1. โรงเรียน/สถาบันการศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ชำระค่าธรรมเนียม 


2. โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่ปลอดภัย ไม่มีอันตรายใดๆ และไม่ได้อยูในเขตชายแดนที่มีเหตุการณ์ไม่สงบ


3. เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ระดับอุดมศึกษา


4. ทางโรงเรียนสามารถจัดหาที่พักอาศัยที่เหมาะสมให้แก่ครูเจ้าของภาษาที่เข้ามาสอนได้  เช่น บ้านพักครูในโรงเรียน หอพัก บ้านเช่า หรืออพาร์ทเมนต์ โดยสิ่งจำเป็นที่ต้องมี 1ห้องนอน (สำหรับครูผู้สอน 1 ท่าน) พร้อมทั้งเฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน ได้แก่ เตียง ฟูกนอน โต๊ะทำงาน ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น และห้องน้ำ อีกทั้งที่พักอาศัยต้องตั้งอยู่ในระยะห่างที่สามารถเดินทางถึงโรงเรียนได้ไม่เกิน 30 นาที

5. ทางโรงเรียนจะจัดตารางสอนให้ครูเจ้าของภาษา ประมาณ 20-22 คาบ/สัปดาห์ โดยวิชาหลักของครูผู้สอนคือ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(Pronunciation, Conversation, Listening-Speaking)หากทางโรงเรียนต้องการเพิ่มวิชาการสอนในรายวิชาอื่นๆ ให้กับครูเจ้าของภาษาจะต้องแจ้งกับทาง ชาร์ป อินเตอร์เชนจ์ ให้ทราบล่วงหน้า เพื่อขออนุญาตเป็นรายกรณี


6. โรงเรียนสามารถแต่งตั้ง ครู/อาจารย์ อย่างน้อย 1 ท่านเพื่อทำหน้าที่ในการประสานงานและเข้าอบรมหรือปฐมนิเทศกับโครงการ  Sharp Teach in Thailand  โดย ครู/อาจารย์ ที่แต่งตั้งนั้นจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้ดี เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและในด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ขอบข่ายความรับผิดชอบของโรงเรียนในฐานะ Host School

Image by Product School
Rectangle 8.png

ปฐมนิเทศ

จัดปฐมนิเทศให้กับครูเจ้าของภาษา

เพื่อให้ทราบกฎระเบียบ รู้จักสถานที่ บุคคลที่เกี่ยวข้อง และสามารถเริ่มทํางานได้สะดวกมากขึ้น

ปฐมนิเทศ

Image by Surface
Rectangle 8.png

ส่งตัวแทน        ร่วมปฐมนิเทศ

จัดส่งตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมและช่วยปฐมนิเทศตามกำหนด เพื่อความเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย ระหว่างครูเจ้าของภาษาและโรงเรียน เพื่อที่จะได้รับข้อมูลใหม่ๆ หามีข้อมูลเปลี่ยนเเปลง

ส่งตัวแทน        ร่วมปฐมนิเทศ

Image by Alex Chernenko
Rectangle 8.png

จัดรถรับครูเจ้าของภาษา

 

จัดรถรับครูเจ้าของภาษา จากสถานที่ปฐมนิเทศไปยังโรงเรียนหลังจากการปฐมนิเทศเสร็จ ในกรณีที่โรงเรียนอยู่ต่างจังหวัด ซึ่งไกลและไม่สะดวกในการส่งผู้ประสานงานโครงการมารอรับ โรงเรียนสามารถจัดหาค่าพาหนะได้ เช่น  ตั๋วรถไฟ ตั๋วเครื่องบิน หรือ ตั๋วรถ โดยสารประจําทางปรับอากาศ และประสานงานกับทาง  ชาร์ป อินเตอร์เชนจ์  ให้ทราบล่วงหน้าได้

จัดรถรับครูเจ้าของภาษา

Image by ThisisEngineering RAEng
Rectangle 8.png

ชี้แจงแนะแนว

ผู้รับผิดชอบทางโรงเรียน ต้องชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ หลักสูตร สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และอุปกรณ์ประกอบหน้าที่ของการสอนแก่ครูเจ้าของภาษา เช่น การออกข้อสอบ  รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำในการควบคุมชั้นเรียน

ชี้แจงแนะแนว

Image by Jp Valery
Rectangle 8.png

รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่าย

 

โรงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องของการขอใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ประกอบด้วย ค่าตรวจสุขภาพ ค่าธรรมเนียมการออกเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และการขอต่อวีซ่า

(ในกรณีที่โรงเรียนไม่มีความชํานาญในการดําเนินการ ทาง ชาร์ป อินเตอร์เชนจ์ ยินดีให้คําแนะนํา

รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย