โครงการ Study Tour

 •             ชาร์ป อิงลิช ผู้เชี่ยวชาญในการแนะแนวและเรียนต่อต่างประเทศตั้งแต่ปี 2552 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนในสถานศึกษาของท่านที่มีความสนใจในการเรียนภาษาระยะสั้นเข้าร่วมโครงการ Study Tour 2019 ประจำปี 2562 เรียนภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสนำการเรียนการสอนในชั้นเรียนไปใช้ในสถานการณ์จริงกับเจ้าของภาษา ซึ่งจะทำให้เยาวชนไทยไม่เพียงแต่ได้เรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาที่แท้จริงแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้สภาพสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เป็นการฝึกฝนการเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตด้วยตนเอง การเข้าร่วมสังคมกับผู้อื่น อีกทั้งเยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านภาษาในสถานการณ์จริง จึงทำให้เยาวชนสามารถพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดี นับว่าเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษที่ได้ผลดีที่สุดวิธีหนึ่ง ทำให้เยาวชนได้เสริมและใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่

 •             ในการเข้าร่วมโครงการ Study Tour 2019 เยาชนจะได้ฝึกทักษะการฟัง พูด และใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง โดยเยาวชนจะได้ทัศนศึกษาในเมืองหลวง เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์เข้าพักกับครอบครัวเจ้าของภาษาเริ่มต้นที่ระยะเวลา 2 สัปดาห์หรือมากกว่า เพื่อเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับชีวิตความเป็นอยู่และสภาพสังคม ตลอดจนการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติและการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และสามารถนำกลับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของตัวเยาวชนเอง

Study Tour

LONDON • NEW YORK • VANCOUVER • SYDNEY

 

 Study Tour 2019

 ประกอบไปด้วยทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่

 1. Sydney Study Tour 2019 ประเทศออสเตรเลีย  ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 29 เมษายน 2562

 2. London Study Tour 2019 ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2562

 3. New York Study Tour 2019 ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2562  

 4. Vancouver Study Tour 2019 ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2562 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. อายุ 12 ปีขึ้นไป

 2. สามารถเดินทางระหว่างวันที่โครงการกำหนดได้

 3. มีพื้นฐานการการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้

สำหรับผู้สมัครสอบทุน

​ทุนการศึกษา                  จำนวน 3 ทุน (รายละเอียดตามประกาศในเว็บไซด์)

วิชาที่สอบ                      ข้อสอบปรนัยภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

วันสอบ                           2 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลสอบ               6 กุมภาพันธ์ 2562

วิธีการสมัครสอบ              สมัครผ่านเว็บไซด์ www.sharp-english.com และทำตามขั้นตอนการสมัครหน้าเว็บไซด์

สำหรับผู้สมัครทั่วไป

 

กำหนดการรับสมัคร 

 1. Sydney Study Tour 2019 ตั้งแต่บัดนี้  ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562

 2. London Study Tour 2019  ตั้งแต่บัดนี้  ถึง 1 มีนาคม 2562

 3. New York Study Tour 2019  ตั้งแต่บัดนี้  ถึง 1 มีนาคม  2562

 4. Vancouver Study Tour 2019  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 1 มีนาคม  2562​

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. กรอกใบสมัครได้ที่  www.sharp-english.com จากนั้นโทรยืนยันการสมัครได้ที่ 092-224-4460

2. ชำระค่าสมัครภายในวันที่สมัครและชำระค่าเข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือภายในวันที่กำหนด

3. จัดเตรียมและส่งเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

เอกสารประกอบการสมัคร

1.       รูปถ่ายปัจจุบันจำนวน 1 รูป

2.       รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน 1 รูป

3.       ใบสมัครที่กรอกและเซ็นยินยอมให้เข้าร่วมโครงการแล้ว

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. Sydney Study Tour 2019 London Study Tour 2019 และ Canada Study Tour 2019 ค่าเข้าร่วมโครงการเริ่มต้น 147,000 บาท

2. New York Study Tour 2019 ค่าเข้าร่วมโครงการเริ่มต้น 157,000 บาท

ค่าเข้าร่วมโครงการรวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ BKK – VAN/SYD/LON/NYC – BKK ในวงเงิน 23,500 

 2. ค่าที่พักแบบโฮมเตย์ห้องคู่ตลอดโครงการ

 3. ค่าอาหาร เช้า-เย็น กับ Host Family

 4. ค่าเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร EEC จำนวน 2 สัปดาห์

 5. ค่าทัศนศึกษาและเดินทางระหว่าง 1 สัปดาห์แรกตามโปรแกรม

 6. ค่าประกันการเดินทางและสุขภาพวงเงิน 1,000,000 บาท

 7. ทีมงานเจ้าหน้าที่ระดับมืออาชีพดูแลตลอดโครงการ

 8. ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

 9. บริการจัดเตรียมเอกสารยื่นทำวีซ่า

 10. เสื้อเข้าร่วมโครงการมูลค่า 1,500 บาท

 11. ป้ายติดกระเป๋าเดินทาง

ข้อกำหนดทั่วไป

1. ทุนสมทบในการเข้าร่วมโครงการฯจัดตามช่วงลำดับคะแนนสอบ ผู้สอบผ่านจะได้รับเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนรายงานตัวตามวันที่กำหนด

2. ค่าใช้จ่ายทุนสมทบเข้าร่วมโครงการฯ ลดหลั่นตามช่วงลำดับการสอบนั้น รวม ค่าที่พัก 2-3 คนต่อบ้าน ค่าอาหาร 2 มื้อ ค่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าเดินทางไปทัศนศึกษายังสถานที่ต่างๆตามกำหนดของโครงการฯและค่าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศในประเทศไทยก่อนการเดินทาง

3. ค่าใช้จ่ายทุนสมทบเข้าร่วมโครงการฯ ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าอาหาร/เครื่องดื่มนอกรายการ ค่าเดินทางจากที่พักไปยังโรงเรียน

4. ทุนสมทบและค่าใช้จ่ายลดหลั่นต่างๆที่ทางโครงการฯได้กำหนดขึ้นนั้น ผู้สอบผ่านเกณฑ์ไม่สามารถขอรับเป็นเงินสดหากผู้สอบได้ในลำดับต่างๆไม่รายงานตัวภายในช่วงเวลารายงานตัวถือว่าผู้สอบได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ

5. การชำระค่าใช้จ่ายแบ่งชำระเป็น 3 งวดและค่าใช้จ่ายสมทบเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม (โดยรายละเอียดการชำระในแต่ละงวด เป็นไปดังตารางการชำระค่าโครงการ)