PA180230.JPG

Study Tour

scroll

London - New York - Vancouver - Sydney

โครงการ Study Tour

       ชาร์ป อิงลิช ผู้เชี่ยวชาญในการแนะแนว และเรียนต่อต่างประเทศตั้งแต่ปี 2552 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนในสถานศึกษาของท่านที่มีความสนใจในการเรียนภาษาระยะสั้น เข้าร่วมโครงการ Study Tour 2019 ประจำปี 2562 เรียนภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสนำการเรียนการสอนในชั้นเรียนไปใช้ในสถานการณ์จริงกับเจ้าของภาษา ซึ่งจะทำให้เยาวชนไทยไม่เพียงแต่ได้เรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาที่แท้จริงแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้สภาพสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เป็นการฝึกฝนการเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตด้วยตนเอง การเข้าร่วมสังคมกับผู้อื่น อีกทั้งเยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านภาษาในสถานการณ์จริง จึงทำให้เยาวชนสามารถพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดี นับว่าเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษที่ได้ผลดีที่สุดวิธีหนึ่ง ทำให้เยาวชนได้เสริมและใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่

        ในการเข้าร่วมโครงการ Study Tour 2019 เยาชนจะได้ฝึกทักษะการฟัง พูด และใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง โดยเยาวชนจะได้ทัศนศึกษาในเมืองหลวง เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์เข้าพักกับครอบครัวเจ้าของภาษาเริ่มต้นที่ระยะเวลา 2 สัปดาห์หรือมากกว่า เพื่อเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับชีวิตความเป็นอยู่และสภาพสังคม ตลอดจนการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติและการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และสามารถนำกลับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของตัวเยาวชนเอง

Study Tour 2019
 ประกอบไปด้วยทั้งหมด 4 โครงการ
Kirribilli-and-Sydney-Harbour_Image-Dest
Sydney Study Tour 2019

ประเทศออสเตรเลีย

ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 29 เมษายน 2562

01-statue-of-liberty-facts.jpg
New York Study Tour 2019

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2562

london-eye-945497_1920-1_edited.jpg
London Study Tour 2019

ประเทศอังกฤษ

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2562

product_cities-of-eastern-canada_edited.
Vancouver Study Tour 2019 

ประเทศแคนาดา

ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2562

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. อายุ 12 ปีขึ้นไป

 2. สามารถเดินทางระหว่างวันที่โครงการกำหนดได้

 3. มีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้

สำหรับผู้สมัครสอบทุน
 1. ​ทุนการศึกษา        จำนวน 3 ทุน (รายละเอียดตามประกาศในเว็บไซด์)

 2. วิชาที่สอบ            ข้อสอบปรนัยภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

 3. วันสอบ                2 กุมภาพันธ์ 2562

 4. ประกาศผลสอบ     6 กุมภาพันธ์ 2562

 5. วิธีการสมัครสอบ    สมัครผ่านเว็บไซด์ www.sharp-english.com และทำตามขั้นตอนการสมัครหน้าเว็บไซด์

สำหรับผู้สมัครทั่วไป

กำหนดการรับสมัคร 

 1. Sydney Study Tour 2019       ตั้งแต่บัดนี้  ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562

 2. London Study Tour 2019       ตั้งแต่บัดนี้  ถึง 1 มีนาคม 2562

 3. New York Study Tour 2019    ตั้งแต่บัดนี้  ถึง 1 มีนาคม  2562

 4. Vancouver Study Tour 2019  ตั้งแต่บัดนี้  ถึง 1 มีนาคม  2562​

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. กรอกใบสมัครได้ที่  www.sharp-english.com จากนั้นโทรยืนยันการสมัครได้ที่ 092-224-4460

2. ชำระค่าสมัครภายในวันที่สมัครและชำระค่าเข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือภายในวันที่กำหนด

3. จัดเตรียมและส่งเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

เอกสารประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายปัจจุบันจำนวน 1 รูป

2. รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน 1 รูป

3. ใบสมัครที่กรอกและเซ็นยินยอมให้เข้าร่วมโครงการแล้ว

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. Sydney , London และ Canada ค่าเข้าร่วมโครงการเริ่มต้น 147,000 บาท

2. New York ค่าเข้าร่วมโครงการเริ่มต้น 157,000 บาท

ค่าเข้าร่วมโครงการรวม
 1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ BKK – VAN/SYD/LON/NYC – BKK ในวงเงิน 23,500 

 2. ค่าที่พักแบบโฮมเตย์ห้องคู่ตลอดโครงการ

 3. ค่าอาหาร เช้า-เย็น กับ Host Family

 4. ค่าเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร EEC จำนวน 2 สัปดาห์

 5. ค่าทัศนศึกษาและเดินทางระหว่าง 1 สัปดาห์แรกตามโปรแกรม

 6. ค่าประกันการเดินทางและสุขภาพวงเงิน 1,000,000 บาท

 7. ทีมงานเจ้าหน้าที่ระดับมืออาชีพดูแลตลอดโครงการ

 8. ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

 9. บริการจัดเตรียมเอกสารยื่นทำวีซ่า

 10. เสื้อเข้าร่วมโครงการมูลค่า 1,500 บาท

 11. ป้ายติดกระเป๋าเดินทาง

ข้อกำหนดทั่วไป

1. ทุนสมทบในการเข้าร่วมโครงการฯจัดตามช่วงลำดับคะแนนสอบ ผู้สอบผ่านจะได้รับเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนรายงานตัวตามวันที่กำหนด

2. ค่าใช้จ่ายทุนสมทบเข้าร่วมโครงการฯ ลดหลั่นตามช่วงลำดับการสอบนั้น รวม ค่าที่พัก 2-3 คนต่อบ้าน ค่าอาหาร 2 มื้อ ค่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าเดินทางไปทัศนศึกษายังสถานที่ต่างๆตามกำหนดของโครงการฯและค่าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศในประเทศไทยก่อนการเดินทาง

3. ค่าใช้จ่ายทุนสมทบเข้าร่วมโครงการฯ ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าอาหาร/เครื่องดื่มนอกรายการ ค่าเดินทางจากที่พักไปยังโรงเรียน

4. ทุนสมทบและค่าใช้จ่ายลดหลั่นต่างๆที่ทางโครงการฯได้กำหนดขึ้นนั้น ผู้สอบผ่านเกณฑ์ไม่สามารถขอรับเป็นเงินสดหากผู้สอบได้ในลำดับต่างๆไม่รายงานตัวภายในช่วงเวลารายงานตัวถือว่าผู้สอบได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ

5. การชำระค่าใช้จ่ายแบ่งชำระเป็น 3 งวดและค่าใช้จ่ายสมทบเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม (โดยรายละเอียดการชำระในแต่ละงวด เป็นไปดังตารางการชำระค่าโครงการ)

cad---social-media.png

           ในการพัฒนาภาษาอังกฤษ วิธีที่เร็วที่สุดไม่มีอะไรจะดีไปกว่า การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้เราได้ใช้ภาษามากที่สุด โดยการพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ต้องใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ซึ่งก็คือการมาเรียนภาษาที่ต่างประเทศนั่นเอง