PA180230.JPG

Study Tour

scroll

London - New York - Vancouver - Sydney

โครงการ Study Tour

       ชาร์ป อิงลิช ผู้เชี่ยวชาญในการแนะแนว และเรียนต่อต่างประเทศตั้งแต่ปี 2552 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนในสถานศึกษาของท่านที่มีความสนใจในการเรียนภาษาระยะสั้น เข้าร่วมโครงการ Study Tour 2019 ประจำปี 2562 เรียนภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสนำการเรียนการสอนในชั้นเรียนไปใช้ในสถานการณ์จริงกับเจ้าของภาษา ซึ่งจะทำให้เยาวชนไทยไม่เพียงแต่ได้เรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาที่แท้จริงแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้สภาพสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เป็นการฝึกฝนการเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตด้วยตนเอง การเข้าร่วมสังคมกับผู้อื่น อีกทั้งเยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านภาษาในสถานการณ์จริง จึงทำให้เยาวชนสามารถพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดี นับว่าเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษที่ได้ผลดีที่สุดวิธีหนึ่ง ทำให้เยาวชนได้เสริมและใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่

        ในการเข้าร่วมโครงการ Study Tour 2019 เยาชนจะได้ฝึกทักษะการฟัง พูด และใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง โดยเยาวชนจะได้ทัศนศึกษาในเมืองหลวง เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์เข้าพักกับครอบครัวเจ้าของภาษาเริ่มต้นที่ระยะเวลา 2 สัปดาห์หรือมากกว่า เพื่อเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับชีวิตความเป็นอยู่และสภาพสังคม ตลอดจนการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติและการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และสามารถนำกลับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของตัวเยาวชนเอง

Study Tour 2019
 ประกอบไปด้วยทั้งหมด 4 โครงการ
Kirribilli-and-Sydney-Harbour_Image-Dest
Sydney Study Tour 2019

ประเทศออสเตรเลีย

ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 29 เมษายน 2562

01-statue-of-liberty-facts.jpg
New York Study Tour 2019

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2562