Untitled-2.png
Untitled-2.png
title1.png
title2.png
SHARP EXCHANGE STUDENT POSTER Square.png

              ในทุกๆปีรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปีเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวอเมริกัน และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปพัฒนาประเทศของตนเองต่อไปในอนาคต

 

          นักเรียนแลกเปลี่ยนจะเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาและเข้าพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกันเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวอุปถัมภ์เสมือนสมาชิกในครอบครัว พร้อมทั้งจะได้ทำกิจกรรมและเดินทางไปกับครอบครัวอีกด้วย

จุดเด่นของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ( SIES )

2021-05-22.png

นักเรียนได้เข้าเรียนในระดับไฮสคูล
ในโรงเรียนรัฐบาลเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา

2021-05-22.png

นักเรียนเข้าพักกับครอบครัวอุปถัมภ์
ที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานของรัฐบาล
อเมริกันเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาอังกฤษ

2021-05-22.png

ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศในประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ครั้ง

( ณ นิวยอร์ค หรือเทียบเท่า)

2021-05-22.png

เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนจนถึงประเทศสหรัฐอเมริกา

2021-05-20 (1).jpeg

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

Group 9.png

นักเรียนแลกเปลี่ยนดีอย่างไร

2021-05-22.png

ได้ใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นอเมริกัน

2021-05-22.png

ได้เดินทางและเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนอเมริกันไฮสคูล

2021-05-22.png

ได้มีเพื่อนและครอบครัวชาวอเมริกัน

2021-05-22.png

ได้ฝึกภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมจริง

2021-05-22.png

ได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม

2021-05-22.png

ได้เรียนรู้ที่จะตัดสินใจเพราะมีประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดน

2021-05-22.png

มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตนเอง

2021-05-22.png

เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการฯ 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ SES สนับสนุนทุนสมทบในจำนวนที่แตกต่างกันโดยใช้เกณฑ์การรับทุนสมทบตามลำดับคะแนนเกรดเฉลี่ย GPA ของ 2 ปีการศึกษาล่าสุดดังต่อไปนี้

1. นักเรียนที่มี GPA 4.0 ใน 2 ปีการศึกษาล่าสุด                      ชำระค่าเข้าร่วมโครงการ       345,000 บาท

2. นักเรียนที่มี GPA 3.00-3.99 ใน 2 ปีการศึกษาล่าสุด        ชำระค่าเข้าร่วมโครงการ       375,000 บาท

3.   นักเรียนที่มี GPA 2.00-2.99 ใน 2 ปีการศึกษาล่าสุด      ชำระค่าเข้าร่วมโครงการ       399,000 บาท

สิทธิพิเศษ

1. สมัครภายใน    15 สิงหาคม  2564    สอบฟรี! 

2. สงวนสิทธินักเรียน 20 คนแรกที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการ ภายใน 30 สิงหาคม 2564  เข้าร่วมทริปที่นิวยอร์คฟรี! 

Group 8.png
ตาราง.png

วิธีการชำระเงิน

1. ชำระเงินผ่านช่องทางต่อไปนี้

-  ชำระผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย บัญชีบริษัท ชาร์ป อิงลิชจำกัด เลขบัญชี 528-2-11666-0

-   แสกนจ่าย QR Code

-  บัตรเครดิต 

2. ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านอีเมล์ hello@sharpinterchange.org

3. รับใบเสร็จรับเงินทางอีเมล์