Image by Mario Gogh

Trainee & Intern

Trainee & Internship

program

 • เปิดโอกาสให้ผู้สนใจชาวต่างชาติได้มีโอกาสไปฝึกงานกับบริษัทอเมริกัน

 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสในการพัฒนาอาชีพและเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานและวิถีชีวิตของชาวอเมริกันที่แท้จริง

 • ได้รับค่าจ้างอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

รายละเอียดโครงการ

Program details

 • เป็นสปอนเซอร์ที่สามารถออกเอกสารเพื่อเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกกฏหมาย

 • เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี

 • ทำงานอย่างน้อย 32 ช.ม./สัปดาห์

 • ช่วยเหลือด้านการหาที่พัก

 • ได้รับค่าจ้างถูกต้องตามกฏหมาย

 • ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการตั้งแต่1-18 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

Trainee & Intern

   คุณสมบัติผู้สมัคร Internship

 1. อายุไม่เกิน 32 ปี ณ วันที่เข้าสัมภาษณ์วีซ่า

 2. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท หรือ สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ในสาขาวิชาที่ต้องการไปฝึกงาน

 3. ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในการทำงานได้เป็นอย่างดี

 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี

 5. มีความอดทน กระตือรือร้น ขยัน รับผิดชอบ กล้าแสดงออก เปิดกว้างทางความคิด

 6. ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน

Trainee & Intern

คุณสมบัติของผู้สมัคร

   คุณสมบัติผู้สมัคร Trainee

 1. อายุไม่เกิน 32 ปี ณ วันที่เข้าสัมภาษณ์วีซ่า

 2. จบการศึกษาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

 3. หากไม่ได้เรียนจบด้านที่เกี่ยวข้อง ต้องมีประสบการณ์ในสาขาที่จะฝึกงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

 4. ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในการทำงานได้เป็นอย่างดี

 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี

 6. มีความอดทน กระตือรือร้น ขยัน รับผิดชอบ กล้าแสดงออก เปิดกว้างทางความคิด

 7. ระยะเวลาโครงการ 12-18 เดือน

ความแตกต่าง

DIFFEreNce

TRIaNEE  จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • เรียนจบแล้วและมีประสบการณ์การทำงานตรงกับสาขาที่เรียนมา

 • ถ้าไม่ได้ทำงานในสาขาที่เรียนมา ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี

 • สามารถเข้าร่วมโครงการได้นานถึง 18 เดือน

intern  จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • กำลังเรียนอยู่

 • หรือ เข้าร่วมโครงการภายใน 12 เดือนหลังจากที่เรียนจบมา

 • เข้าร่วมโครงการได้นานถึง 12 เดือน

เราดูแลอะไรบ้าง

- 1 -

ดำเนินการทำเอกสารประกอบการขอวีซ่าจากสถานฑูตเพื่อเข้าร่วมโครงการ

เราดูแลอะไรบ้าง

- 2 -

หางานที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสใช้ความรู้ที่มีในสายงานกับเพื่อนร่วมงานชาวอเมริกัน

เราดูแลอะไรบ้าง

- 3 -

คัดเลือกบริษัทที่มีมาตรฐานตามที่รัฐบาลกำหนด

เราดูแลอะไรบ้าง

- 4 -

มีการเยี่ยม ตรวจสอบ ประเมิน และให้คำปรึกษากับผู้เข้าร่วมโครงการเป็นระยะระหว่างเข้าร่วมโครงการ

เราดูแลอะไรบ้าง

- 5 -

มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตามกฏหมายที่รัฐบาลกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลือกซื้อได้

เราดูแลอะไรบ้าง

- 6 -

ช่วยหาบ้านหรือที่พักให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

เราดูแลอะไรบ้าง

- 7 -

มีการจัดปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการตามกฏหมายรัฐบาล

เราดูแลอะไรบ้าง

- 8 -

ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง

    สายงานที่โครงการเข้าร่วม

 • Agriculture , Forestry and Fishing

 • Education , Social Sciences , Library Sciences

 • Information Media and Communications

 • Public Administration and Law

 • Arts and Culture

 • Hospotality and Tourism

 • Management Business , Commerce and Finance

 • The Sciences , Engineering , Architecture

 • Mathematics and Industrial Occupations

ขั้นตอนการสมัคร

เอกสารที่ใช้สมัคร

 1. วัดระดับภาษาอังกฤษ

 2. ชำระค่าสมัครและค่าธรรมเนียมโครงการ

 3. เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร    และ เข้ารับสัมภาษณ์

 4. เตรียมเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า   และ ยื่นวีซ่าประเภท J-1

 5. ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง

 6. ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการ    ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 1. สำเนาหน้าแรกของ Passport

 2. ใบประวัติ Resume หรือ CV

 3. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

 4. ใบรับรองการจบการศึกษา หรือใบปริญญาบัตร

 5. หนังสือรับรองการฝึกงาน หรือหนังสือรับรองการทำงาน

โอกาสที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

Certificate รับรองจากบริษัท เมื่อจบโครงการ

Image by John Fornander

ค่าตอบแทนสุดคุ้มค่า
ทำงานเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า
32 ชั่วโมง/สัปดาห์

Certificate
รับรองจากบริษัท
​เมื่อจบโครงการ

ประสบการณ์ การทำงาน
ในโรงแรม/บริษัทที่มีชื่อเสียง 
ส่งผลให้ profile ของผู้เข้าร่วม
โครงการดูมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

ที่พักฟรี! เมื่อไปถึง
ระยะเวลา 3-7 วัน
(เฉพาะน้อง ๆ ที่สมัคร
ตำแหน่งงานในโรงแรม)

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

Program cost

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 5,000 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมโครงการ 20,000 บาท

โปรโมชั่นเดือนนี้ ฟรีค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

ค่าธรรมเนียมวีซ่า SEVIS  12,000 - 15,000 บาท

***โปรโมชั่นถึง 25 มิถุนายน 2564***

3. ค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์กับ Host Company10,000 บาท

4. ค่าธรรมเนียมการจัดหา Host company 10,000 บาท

5. ค่าเข้าร่วมโครงการ Trainee & Intern in USA

 • 6 เดือนราคา 155,000 บาท

 • 12 เดือนราคา 179,000 บาท

 • 18 เดือนราคา 192,000 บาท

ค่าใช้จ่ายไม่ครอบคลุมรายการต่อไปนี้

 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

 • ค่าเดินทาง

ค่าใช้จ่ายครอบคลุมถึง

 • ค่าใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • ค่าธรรมเนียมสัมภาษณ์กับบริษัทฯ

กรณีเลือกเมืองหรือรัฐเพิ่มเติม 

 • เลือกรัฐเพิ่ม $400

 • เลือกเมืองเพิ่ม $600

 • ค่าธรรมเนียมการจัดหาบริษัทฯที่เหมาะสมเพื่อฝึกงาน

 • ค่าโครงการ Trainee & Intern 

กรณี ถูกปฏิเสธวีซ่าหรือป่วยจนทำให้ไม่สามารถเดินทางได้

โครงการคืนค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการเต็มจำนวน 

การชำระเงิน

payment

1. ค่าใบสมัคร

2. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

3. ค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์กับ Host Company

4. ค่าธรรมเนียมการจัดหา Host Company

1. จ่ายในวันสมัครเข้าร่วมโครงการ

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระเพื่อจ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯได้นานสุด 10 ครั้ง

SE.png

รายละเอียดบัญชี

บริษัท ชาร์ป อิงลิช จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่ 0211149345

ช่องทางติดต่อ