Image by Mario Gogh

Trainee & Intern

Trainee & Internship

program

เปิดโอกาสให้ผู้สนใจชาวต่างชาติได้

มีโอกาสไปฝึกงานกับบริษัทอเมริกัน

id-card.png

โอกาสในการพัฒนาอาชีพ เรียนรู้

การทำงาน และวิถีชีวิตของชาวอเมริกัน

working.png

ได้รับค่าจ้างอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

cash-payment.png
 • เป็นสปอนเซอร์ที่สามารถออกเอกสารเพื่อเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกกฏหมาย

 • เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี

 • ทำงานอย่างน้อย 32 ช.ม./สัปดาห์

 • ช่วยเหลือด้านการหาที่พัก

 • ได้รับค่าจ้างถูกต้องตามกฏหมาย

 • ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการตั้งแต่1-18 เดือน

รายละเอียดโครงการ

Program details

behavior.png

คุณสมบัติของผู้สมัคร

InternShip

 1. อายุไม่เกิน 32 ปี ณ วันที่เข้าสัมภาษณ์วีซ่า

 2. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท หรือ สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ในสาขาวิชาที่ต้องการไปฝึกงาน

 3. ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในการทำงานได้เป็นอย่างดี

 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี

 5. มีความอดทน กระตือรือร้น ขยัน รับผิดชอบ กล้าแสดงออก เปิดกว้างทางความคิด

 6. ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน

1. อายุไม่เกิน 32 ปี ณ วันที่เข้าสัมภาษณ์วีซ่า

2. จบการศึกษาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์

   ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

3. หากไม่ได้เรียนจบด้านที่เกี่ยวข้อง ต้องมีประสบการณ์ในสาขา

    ที่จะฝึกงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

4. ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในการทำงานได้เป็นอย่างดี

5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถ

   ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี

6. มีความอดทน กระตือรือร้น ขยัน รับผิดชอบ กล้าแสดงออก

    เปิดกว้างทางความคิด

7. ระยะเวลาโครงการ 12-18 เดือน

behavior.png

คุณสมบัติของผู้สมัคร

Trainee

ความแตกต่าง

DIFFEreNce

TRIaNEE  จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • เรียนจบแล้วและมีประสบการณ์การทำงานตรงกับสาขาที่เรียนมา

 • ถ้าไม่ได้ทำงานในสาขาที่เรียนมา ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี

 • สามารถเข้าร่วมโครงการได้นานถึง 18 เดือน

intern  จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • กำลังเรียนอยู่

 • หรือ เข้าร่วมโครงการภายใน 12 เดือนหลังจากที่เรียนจบมา

 • เข้าร่วมโครงการได้นานถึง 12 เดือน

เราดูแลอะไรบ้าง

- 1 -

ดำเนินการทำเอกสารประกอบการขอวีซ่าจากสถานฑูตเพื่อเข้าร่วมโครงการ

เราดูแลอะไรบ้าง

- 2 -

หางานที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสใช้ความรู้ที่มีในสายงานกับเพื่อนร่วมงานชาวอเมริกัน

เราดูแลอะไรบ้าง

- 3 -

คัดเลือกบริษัทที่มีมาตรฐานตามที่รัฐบาลกำหนด

เราดูแลอะไรบ้าง

- 4 -

มีการเยี่ยม ตรวจสอบ ประเมิน และให้คำปรึกษากับผู้เข้าร่วมโครงการเป็นระยะระหว่างเข้าร่วมโครงการ

เราดูแลอะไรบ้าง

- 5 -

มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตามกฏหมายที่รัฐบาลกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลือกซื้อได้

เราดูแลอะไรบ้าง

- 6 -

ช่วยหาบ้านหรือที่พักให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

เราดูแลอะไรบ้าง

- 7 -

มีการจัดปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการตามกฏหมายรัฐบาล

เราดูแลอะไรบ้าง

- 8 -

ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง