studio-shot-good-looking-young-businesswoman-posing-against-pink-wall-with-glasses_edited.
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ( SIES )
SHARP INTERNATIONAL EXCHANGE STUDENT PROGRAM 2022-2023  
SX - สอบติดสำรองที่อื่น มาเป็นตัวจริงที่นี่ ไม่ต้องสอบซ้ำ - Resize.png

              ในทุกๆปีรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปีเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวอเมริกัน และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปพัฒนาประเทศของตนเองต่อไปในอนาคต

 

          นักเรียนแลกเปลี่ยนจะเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาและเข้าพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกันเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวอุปถัมภ์เสมือนสมาชิกในครอบครัว พร้อมทั้งจะได้ทำกิจกรรมและเดินทางไปกับครอบครัวอีกด้วย

จุดเด่นของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ( SIES )

joel-filipe-pfX-GsJMtDY-unsplash.jpg
Image by Jeswin Thomas

นักเรียนได้เข้าเรียนในระดับไฮสคูลในโรงเรียนรัฐบาลเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา

เข้าเรียนระดับไฮสคูลในโรงเรียนรัฐบาลเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา

joel-filipe-pfX-GsJMtDY-unsplash.jpg
Image by Josue Michel

นักเรียนเข้าพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานของรัฐบาลอเมริกันเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาอังกฤษ

เข้าพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ผ่านมาตรฐานของรัฐบาลอเมริกัน

joel-filipe-pfX-GsJMtDY-unsplash.jpg
Image by Daniel Bernard

ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศที่ประเทศเกาหลี 4 วัน

เข้าร่วมปฐมนิเทศ

ที่เกาหลี 4 วัน

joel-filipe-pfX-GsJMtDY-unsplash.jpg
Image by Icons8 Team

เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนจนถึงประเทศสหรัฐอเมริกา

เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนจนถึงประเทศสหรัฐอเมริกา