OUR COURSE

CLICK IT

Our Course

          คอร์เรียนภาษาอังกฤษของชาร์ป อิงลิช ไม่ได้เน้นให้นักเรียนได้เรียนแค่ในหนังสือเรียน หรือ ทฤษฏีมากนัก แต่เราเน้นให้น้องๆได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในเชิงปฏิบัติ อีกทั้งการเรียนของเรายังช่วยเสริมให้น้องๆได้พัฒนาทักษะด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ คอร์สเรียนของเรามีด้วยกันทั้งหมด 7 คอร์ส ออกแบบมาอย่างดีมาเพื่อนักเรียนทุกคน 

IMG_2325.jpg
Private English
Course

เน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษ แบบครบทุกทักษะกับคุณครูเจ้าของภาษาแบบตัวต่อตัว ทำให้ผู้เรียนสามารถเน้นเฉพาะจุดที่ตนเองต้องการพัฒนาได้อย่างชัดเจนและตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด

IMG_1958.jpg
English in Pair
Course

เป็นการจับคู่กันมาเรียน สำหรับคนที่อยากเรียนแต่กลัวไม่กล้าเรียนคนเดียว นักเรียนจะได้ฝึกทักษะด้านการสื่อสารกับคุณครูเจ้าของภาษาโดยตรง การเรียนแบบคู่นี้จะทำให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณครูและเพื่อนอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นการฝึกทักษะในการสนทนาไปในตัวด้วย

8dc4ac5a-304e-4c34-8e3d-e99632a141e2.jpg
Private Group
Course

การเรียนแบบกลุ่มจะมีผู้เรียนกลุ่มละไม่เกิน 5 คนโดยเรียนกับคุณครูเจ้าของภาษาโดยตรง ผู้เรียนทุกคนจะมีโอกาสได้ฝึกฝนการสนทนาภาษาอังกฤษกับคุณครูและเพื่อนๆ ในกลุ่มผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนๆ และคุณครูผู้สอน

IMG_2055.jpg
Real World learning
Course

เหมาะสำหรับน้องๆตั้งแต่ 3 ขวบ จนถึงชั้นอนุบาล 3 คอร์สนี้เป็นการเริ่มต้นปูพื้นฐานให้แก่น้องๆ ตั้งแต่การออกเสียงภาษาอังกฤษหรือ Phonics สลับกับการทำกิจกรรมสนุกๆ ที่ช่วยส่งเสริมทักษะการฟัง การพูด การออกเสียงสำเนียงแบบเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้อง

b66921d5-e8e3-45cc-b1f2-4a4a2a976e73.jpg
Ready to Speak
Course

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาที่เน้นให้น้องๆ ได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้อง เสริมสร้างทักษะทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยบรรยากาศการเรียนที่แสนสนุก

IMG_2384.jpg
Chatter Box English
Course

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาทีเน้นการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ดดยน้องๆ จะได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษกับคุณครูเจ้าของภาษาดดยตรง พร้อมทั้งน้องๆ ยังจะได้เรียนรู้เทคนิคเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤาเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

Gat Eng
Course

คอร์สเรียนสำหรับนักเรียนชั้นม.ปลายที่ต้องการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ Gat Eng ซึ่งเป็นวิชาสำคัญในการยื่นคะแนนเข้าคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย คอร์สนี้จะเน้นการตะลุยทำข้อสอบ เสริมหลักไวยากรณ์ให้แข็งแรงขึ้น รวมไปถึงเทคนิคการจำศัพท์ที่ไม่เหมือนใคร